Sabtu, 21 Agustus 2010

ITULAH RUKUNNYA


ITULAH

by Kristanto Basuki on Saturday, August 21, 2010 at 3:17pm
Satemene Rukun Imaniku wis ono sajerone Rukun Islam, dadi satemene kang kudu di Imani iku RukunIslam netepi anane Rukun. Iman, iman marang Alloh, Kitab-e, Rosul-e,Malaikat-e, Dino Wekasan (Kiamat), Qodlo lan Qodar ( Takdir lan Nasib ), kudubiso kawedar ono sajerone lakune Urip anggone .mapakake anane Syahadat-e,Sholat-e, Poso-ne, Zakat-e lan Haji-ne, dadi Rukun Iman iku dadi dasar ananeRukun Islam.

1. Iman marang Allohswt.

Iman marang ananeAlloh ora amung sadermo nurut anane tembung jare, kudu biso ngudi dewe dunungeAlloh, soko anane Syahadate, yen ngucap anane saksi kudu ngerti ope kang dadiwajib dedege manungso kang diangkat dadi Saksi, weruh dewe ope kang disakseni.

2. Iman marangKitab-kitab Alloh.

Iman marang Kitab,ora sadermo biso moco lan ngerti terjemahane , kudu biso mawas kang tersuratutowo kang tersirat lan biso mapakake ono Uripe sarto , ngerteni opo kangdimaksud Pangeran nganti ngudunake / jarwakake tuntunan mau, koyo anane blegereManungso Urip ono Jagad Royo iki, sabab opo kang dadi isine Kitab Al Qur'an NulKarim mau yo anane isine Jagad Royo iki, sarine dadi Surat Al Fatikah yo ananewujud Manungso sarine Jagad Royo, dadi yen ngaku dedegi Umat Islam tuntunansoko Kanjeng Nabi Muhammad saw, yo kudu gelem ngakoni anane umat liyane kangisih netepi Urip sake anane laku Kitab kang luwih awal, koyo to yen isih onoUmat kang laku uripe netepi Tatanan Slamet sadurunge Kanjeng Nabi Daud as,utowo umate Kanjeng Nabi Daud as, mowo Kitab Jabur, umate Kanjeng Nabi Musa as,mowo Kitab Taurot, umate Kanjeng Nabi Isa as, mowo Kitab Injil, kabeh umat ingngarsane Pangeran nyuwun anane ke-Slametan-e Urip yo anane Islam, Koyo ananeumate Kanjeng Nabi Muhammad saw, Kang ke- Islam-anne wus kasampurnakake denePangeran, dadi kang kasebut Islam mau anane Umat anggone madep marang Pangeranenyuwun keslametan Uripe, biso kaperang netepi anane Ibadah, Sembahyang tanSholat katerangake koyo ing ngisor iki :

a. Ibadah, anane Umatmadep marang Pangeran sako anane Perilaku kang katindakake saben dinane, koyo wektuUmate Kanjeng Nabi Adam as, nganti satekane Umaate Kanjeng Nabi Daud as, koyoucape para sesepuh biyen " Ojo mlaku saliyane tindak kang becik " , yoiku ananeIbadah.

b. Sembahyang, ananeUmat madep marang Pangeran soko anane Perilaku lan Ucapan (omongan) kangkatindakake saben dinane, koyo wektu Umate Kanjeng Nabi Daud as, ngantisatekane Umate Kanjeng Nabi Muhammad saw, koyo ucape sesepuh biyen " Ojo among- ngucap saliyane tembung kang apik " , yo iku anane sembanyang.

c. Sholat, anane Umatmadep marang Pangeran soko anane Perilaku, Ucapan lan Angen-angen kangkatindakake saben dinane nyuwun anane keslametan Dunyo Akhirate, koyo ucapesesepuh biyen " Ojo duwe angen - angen saliyane angen¬-angen kang becik " ,yoiku anane Sholat.

Dadi anane Umat madepmarang Pangeran netepi Agomone kabagi anane soko tindak laku saben dinane ono 3(telu) perkoro koyo ing ngisor iki :

1. Ibadah, yoTingkahlaku dadi dasar Sembahyang ;

2. Sembahyang, yoanane Ucapan (omongan) dadi dasar Sholat;

3. Sholat, yo ananeAngen-angen, jejege sake anane Sembahyang lan Ibadah.

Iman marang KitabePangeran iku ono:

a. Kitab kang tinulisyo anane Kitab Garing, koyo to Kitab Jabur, Kitab Taurot, Kitab Injil, Kitab AIQur'an Nul Karim lan sapanunggalane.

b. Kitab kangtersirat yo anane Kitab Teles, wujud sake maknane Badan saujud kite.

3. Iman marang Rosul.

Iman marang Rosul ingkono koyo iman marang Kitab :

a. Kang Garing, yoanane Kitab-kitab kang tinulis netepi ope anane lumrahe Urip, koyo kang wiskacaritakake ono sajerone Kitabe.

b. Kang Teles, ngertianane Rosul iku sajatine Roso, sake anane Roso Rasane Urip Pangeran kangkatitipake ,marang Umate, kanggo ngudi Jati Diri yo anane dedeg piadegeManungso manunggal marang Roso Urip, yo anane Roso soko Pangeran lan Umate,mengko ono beberane dewe.

4. Iman marangMalaikat.

Iman marang Malaikat,satemene kudu mangerteni yen Urip ing Jagad Royo iki ora dewe, ning akeh kangpodo melu urip koyo bangsane lelembut kang pancen nyoto ono, bebarengan ananePangeran anggone mujudake manungso, kanggo nguji imane manungso dewe-dewe, yennganti kaliru bakal melu ono uripe lelembut mau, urip ono sajerone AlamPenasaran.

5. Iman marang JamanAkhir.

Iman marang DinoAkhir yo Dino Pesti, yo anane Dino Wekasan, nyoto yen Manungso iku Urip onoJagad Royo iki amung sadermo mampir ngombe disilihi Sandangan / Pangganggo,kudu ngerti ope kang dadi Wajibe Urip, Sunahe Urip, Makruhe Urip lanLarangan/Pantangan kanggo njejegi anane Urip kang Sampurno, iki wus onosajerone Rukun Islam.

6. Iman marang QodlolaD Qodar

Iman marang Qodlo lanQodar, kudu mangerteni yen Uripe Manungso iku katulisake ono sajerone Kitabkang nyoto, Qodlo iku katulis ono sajerone Takdir Urip yo anane Tuntunane Uripono Jagad Royo, sapo kang biso netepi anane Takdir Uripe bakal nemu Mulyo Dunyo- Akhirate, Qodar iku katulis ono sajerone Nasib Urip, jarwane opo kang dialamiono sajerone Uripe, iku wujud soko tindak - laku kang katindakake wus adoh sokoanane Tuntunane Urip kang samestine, nyatane yen arep ono opo-opo Pangeranmesti maringi tondo luwih disik, dadi sing Eling biso netepi Takdire, yen Laliyo ono sajerone Nasibe.

Maknane Syahadat, yenkarasakake ono sajerone netepi Wajibe Urip kang kudu dilakoni krona Alloh, onosajerone urip ing Alam Dunyo, yen biso kabeberake iku kiro¬kiro koyo ing ngisoriki :

a. Urip iku umpamane100% (satus persen) kuwajiban soko Alloh;

b. Syahadat amung ono95% soko Urip;

c. Sholat amung ono5% ( limang persen ) soko Urip;

d. Poso amung onoseperapate soko Sholat;

e. Zakat amung onosapertelone poso;

f. Haji amung onoseparohne Zakat.

Ing ngisor iki onopituture leluhur menowo dedeg wajibe lan larangan kang dumunung ono Rukun Islamkang kudu di Imani kacaritakake koyo ing ngisor iki :

a. Syahadat : AnaneMahayu Hayuning Bawono cilike Keluarga, larangane Madon ;

b. Sholat : Anetepiangen angen kang becik,' ndedegi Pamikiran kang Agung netepi anane SastroJendro Hayuningrat kanggo ngudi laku kang becik, larangane Madat ;

c. Poso : Kuoso notaRasane Urip, maknane ngerti manowo Urip amung sadermo nglakoni, yen wistitiwancine ora nggowo opo-opo, kabeh anane soko panyuwunan kanggo nyukupikebutuhan keluargane kang wujud soko ngunggulake Drajat Urip keluargane,larangane Mabuk ;

d. Zakat : Madepmantep marang kuasane Gusti anggone njogo Kanugrahaan lan Rakhmat Pangeranmarang barang Pribadi, anane ngluhurake Asmo larangane Main;

e. Haji : Tegenanggone mapakake Roso yo anane kumpule Urip Roso Pribadi marang Kuasane UripPangerane, kuoso njogo arum gandane asmo ono sajerone Urip, larangane Maling.

Yen gelem ngudikaluhurane Urip ing Alam Dunyo tumekane Alam Akhir koyo unine ayat "Robbanaaaatinaa fid dunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw wa qinaa adzaaban naar", kanti sabenere Manungso kudu mangerteni, lan mapakake opo sabenere KalimatSyahadat iku, yen ora kaliru koyo kagambarake ing ngisor iki :

" Laa ilaahaillallahu Muhammadur Rasuulullah" ketemu anane :

1. HU mujudake ananeNur Illahi ;

2. Nur Illahimujudake anane: a. Nur Muhammad,

b. Asma Alloh ono 99Asmo lan Sifat Alloh ono 20 Sifat;

3. Nur Muhammad, Asmolan Sifat Alloh mujudake anane Alam Dunyo saisine, yo anane Kitab AI Qur'an

Nul Karim beberewujud dadi Jagad Royo, sarine Kitab Al Qur'an Nul Karim bebere wujud ananeSurat Al Fatikah, Surat Al Fatikah wujude makna dadi Badan Jasmani kito yoanane Jagad Dumadi, kang samestine isine Jagad Royo iku podo lan memper karoisine Jagad Dumadi yo anane Badan Jasad yo Badan Jasmani kito.

Ing kono Manungsobakal nemahi anane Urip lan Pati, mangerteni sejatine sopo kang Urip lan sopokang Mati, biso kaematake koyo fig ngisor iki :

U r i p :

a. Arahe nunggalnyawiji, anane Tauhit, wujude urip Ikhlas - Sabar, koyo anane napas kito,gegambarane nafas wektu ono sajabane irung iku anane HU, yen wis ono sajeroneirung nganti tekan gulu iku anane Allah, bareng ono sajerone dodo lan sateruseiku anane Urip kito soko Kanugrahane Pangeran yo biso kasebut wenange Pangeranwus kanugrahake dadi wenange Umat;

b. Sampurnane margosoko ngabekti marang Kaluargane, ngerteni yen Manungso ora biso wujud tanpoanane Bopo-Biyung kang kasebut Pangeran Katon, wujude toto - tentrem kasembadankabutuhane.

c. Mulyane margo wusketekan kekarepane, wujude biso nunggal marang Jatine Urip soko netepiPangangen - angene nunggal marang panyuwunan ketemu keluhurane yo mapan ono sajeroneBaitullah.

PAKUBUMI TANAH JOWO.

Ono sawijine tetengersoko Pinisepuh kang ono Gunung Tidar, wujud Tenger Pal pratelon mowo Sandiaksoro Jowo So kang kapendem saduwure Puncak kasebut Paku Bumi Tanah Jowo, mowoaran Nyi Ratu Roro Mangli, aksoro Jowo So mau ono 3 (te1u). aksara, yen orakeliru mowo maksud koyo ing ngisor iki :

a. Kang sapisanaksoro SO-l mowo maksud Sastro, kang wujud ono sajerone bebere Ponang JabangBayi kang isih ono sajerone kandutan si Biyung iku anane Sastro, yo kasebutGaris Panguripane si Jabang Bayi, anane Sastro sajabane Garis Takdir lan Nasib.

b. Kang kapindoaksoro SO-2 mowo maksud Sugih, kang mujudake anane dedege Ratu Rumah Tangga yoIbu Rumah Tangga unine Sugih, Sugih iku titi wancine Panyuwunane si Biyungwektu ndedege isi kang kasebut Purborangrang kanggo Anak Bojo lan Putune, bisonyukupi kabutuhane kaluargane.

c. Kang kaping teluaksoro SO-3 mowo maksud Sandi, kang wujud ono sajerone lambe barange wongwadon, anarik rasane si kakung (lanang) kasebut Sandi yo anane Wadi, aslinewujud sake buah Quldi, awal anane Roso kang biso mujudake anunggale RasanePangeran. Sandi yo Wadi iku Rasane Pangeran kang dumunung ono Manungso, kudubiso nunggal misah Roso Rasane Manungso kalawan Roso kang kasinungan RasanePangeran yo anane Roso Rasane urip Manungso Sejati, njejegi anane Kawulo marangGustine.

Tetengeran maukasebut aran Nyi Ratu Mangli, aran mau anane tembung sanepan kang mowo maksudkurang luwih Ojo Pangling utowo Lali, manowo Urip sajatine wis ono kang notalan ngersakake, Manungso among sadermo anglakoni.

Sake tatanan mau kitebakal mangerteni awal anane Pangeran anggone mujudake Manungso, netepi :

A. Tatanan aksoroSO-1. koyo ing ngisor iki :

1. Wektu Wiji sakeBopo lan Biyung ketemu ing keno Pangeran ngudunake Wahyu Nungkat Gaib, yo ananeWiji Kang Samar, kang wujud sake Roso Rasane Pangeran, wujude Wahyu Gaibmujudakake anane ROSO KANG AWAL sake anane Manungso;

2. Wiji mau banjurwujud setetes Getih yo anane Rah, ing keno Pangeran ngudunake ROH, yen satemeneyo ing wektu iku Pangeran nyiptakake anane Bongso JIN, setetes Getih mau banjurwujud dadi segumpal Getih, ing wektu iku anane Alame SETAN - IBLIS ;

3. Soko segumpalGetih banjur wujud dadi Segumpal Daging, ing kono Pangeran ngudunake NYOWObebarengan mapakake anane Wahyu Doyo Gaib, kang satemene Pangeran nyiptakakeanane Bongso MALAIKAT ;

4. Sabanjure segumpalDaging wujud gegambaran Bayi soko anane Pangeran mujudakake "SunggingPurbangkoro" kang satemene soko anane Neptu Gaib mujudake anane SASTRO, yen ingKuno biso kasebut " Sastro Jendro Hayuningrat; Mahayu Hayu ning Bawono " , yoanane Dino Pesti ;

5. Gegambaran Bayibanjur wujud anane Bayi kang sampurno, ing kono Pangeran mapakake anane ATMO yoanane Alame ASMO, Asmo kang wujud soko anane LELUHURE ;

6. Bayi lahirSampurno, ing kono soko anane Wahyu Panguasane Gaib, yo mudune KanugrahaanePangeran kang wujud Sukmo, yo anane Uripe si Bayi, bayi banjur ngekarakederijine nuduhake yen Wahyu Neptu Gaib wus nunggal nyawiji, ing kono aslinePangeran ngudunake Wahyu Nungkat Gaib wus nunggal wujud ono sajerone badansaujude si jabang bayi, satemene Wahyu Nungkat Gaib mau wujud soko anane NurMuhammad, kang bakal wujud dadi Nurcahyo yo Drajat Urip si Bayi.

Yen nurut gegambaransoko Surat Al Fatikah :

1. Ayat 1, ayat 2 lanayat 3 ing kono anane Sukmo-yo Urip nguripi Umate ; soko Pujine Jagad Royomarang Pangeran kerso ngudunake Umate ing Alam Dunyo, krona Welas - Asih kanggonetepi Kratonan Jagad Royo, Manungso Kawenangake dadi kalifah ing Alam Dunyo, manowosampurno Syahadate, bab iki kang wenang amung Pangeran.

2. Ayat 4 fig konosatemene anane Jiwo, soko wujud nunggal nyawiji anane :

a. Atmo yo alame Asmonetepi leluhure wektu Urip.

b. Nyowo yo alameTetanduran mujudake Rojo Kayon mapane Bebalungan.

c. Roh yo alameKekewanan, mapan ono Rah - Getih, banjur sumrambah ono Badan Jasmani saujudmowo tandane Urip.

Nuduhake manowo sokoKersane Pangeran Manungso iku wewujudan soko nunggale :

a. Rah yo alameKekewanan dadi Rajane Kekewanan.

b. Roh yo alame Jin-setandadi Rajane Jin - Setan.

c. Nyowo alameTetanduran dadi Rajane Rojo Kayon yo anane alame Malaikat.

d. Atmo yo alarneLeIuhur, wenang nyarnpumake; patine LeIuhure. Bab iki anane wenange Pangerankawenangake dadi wenange Umate.

3. Ayat 5, ayat 6,ayat 7 ing kono anane Roso kang awal yo Roso Rasane Pangeran, kanggo mujudakeRoso Rasane Manungso, yen antuk Makrifate Al Fatikah bakal mujudake anane RosoRasane Urip Manungso Sejati, margo soko UIah-Laku Umat anggone netepi Urip onoing Alam Dunyo, lan biso mangerteni anane ke Dholiman ora nunggal marang Uripe,dadi wenange Umat, kang satemene bebering Roso iku biso kapilah ono:

a. Roso kang awal yoRoso Rasane Pangeran, kang nuntun sawemane Roso.

b. Roso kang sokoanane Alarn yo anane Roso Sejati - Sejatine Roso.

c. Roso kang sokoanane Poncodriyo, yo anane Roso soko babahan Howo Songo.

d. Roso Kang sokoanane Sifat Aluarnah, Mutmainah, Amarah, Supiyah.

e. Roso soko Alam,Poncodriyo Ian Sifat yen kakumpulake banjur biso wujud dadi Roso Rumongso.

f. Kabeh Roso mau yenbiso katunggalake nyawiji banjur wujud dadi Roso Rasane Urip Manungso Sejati.

B. Tatanan AksoroSO-2 koyo ing ngisor iki :

Kang dimaksud Sugih,ing kene netepi anane Uripe Manungso kang wis biso mapakake Janjine Pangeran yoanane Urip Jejodohan, Sarnpumo mapakake Rasane Urip yo mekare ( makrifat )Syahadate, bakal nemahi Kamulyane Urip yo anane soko bekti marang Wongtuwosakloron, Morotuwo sakloron wujud dadi anane Pepuden ing lumrahe kasebut PundenKang samestine ing wektu iku anane Pangeran mujudake dedeg piadege WahyuPurbojati, Wahyu Purborangrang, Wahyu Purbosari.

a. Wahyu Purbojatianane wektu si kakung mujudake dedeg piadeg dadi Kepala KeIuarga.

b. WahyuPurborangrang anane wektu si isteri mujudake dedeg piadeg dadi Ratu RumahTangga.

c. Wahyu Purbosariwujud soko panyuwunan si Kakung lan isteri marang Pangerane mujudake anane anaklan dunyo brono, kang satemene ono mudune Wahyu Jodoh, Wahyu Drajat, WahyuRejeki kang kasebut anane Wahyu Dorodasih.

C. Tatanan aksoroSO-3 koyo ing ngisor iki :

Kang dimaksud Sandiutowo Wadi iku satemene dedeg piadege ROSO netepi ono Rasane Pangeran, ananeWiji Kang Samar yo Wahyu Nungkat Gaib, mapane ono sajerone Lambe Barange WongWadon krona anane buah Quldi, awal anane kedholirnan, kamongko sapo bae yen netepiAmong Nunggal Roso ( Senggomo ) yen ora kaawali sake anane Syahadat ing kenoiku kalebu laku DHOLIM, kadadeyane bakal anane rusake Jagad Royo, yen kabehpodo ora ngerti maknane Syahadat (isine Jodoh) ono Uripe bakal anane Kiamat.

Satemene Sandi lanWadi mau ono soko Lakune Pangeran, kang Nglakoni Umate, ning ora kabeh lakuAmong Nunggal Roso kedunungan Sandi lan Wadi, yen kajarwakake mowo maksud AmongNunggal Roso iku satemene laku ono sajerone Sifat Dholim kang samar.

I. DINO LAN PASARAN

Iki tatanan kangnuduhake arahe Urip kang kawoco sake anane Dino lan Pasaran, kang kawoco sokoanane tatanan Neptu Go'ib ono ing Dino :

1. Jum'at Wage =Jowo,

2. Ahad Lagi = Allah,

3. Seloso Pen = Sapo,koyo kasebut ing ngisor iki:

I. Jum'at Wage= Jumat: huruf awal Jo =- neptune = 6

Neptu = 10 = Wage :hurul awal Wo - neptune = 4

Yen huruf awalkajumbuhake muni Jowo, kang mowo maksud hakekate Urip, yo maknane Urip, dadikang dimaksud Jowo iku yo manungso kang ngerteni Sejatine Urip ing Alam Dunyo,ngerti anane Islam yo Slamete Urip ono ing Alam Dunyo yen ora kaliru ngertibebere Kitab Layang Kalimosodo yo anane Syahadat kang turun ono Tanah Jowo dadituntunan anane serat Sastro Jendro Hayuningrat, Mahayu Hayuning Bawono, yotuntunan Urip marang Perilaku kang nuduhake anane Hak lan Wajibe Urip, dadikang kamaksud Jowo ing kene dudu Pawongan Kang lahir ono ing tanah Jowo utowoSuku Jowo.

Jumat Wage, AhadLegi, Seloso Pen kabeh Neptune yen kagunggung ono neptu 10 anuduhake ananekabeh kang wis Kaciptakake dene Pangeran ing Alam Dunyo iki yen kagunggungnurut kasatuanne yo among ono 10 macem koyo kasebut ing ngisor iki :

1. Lemah / tanah 6.Tetanduran

2. Banyu 7. Kekewanan

3. Geni 8. Jin,Setan, Iblis, lelembut

4. Angin 9. Malaikat

5. Watu/Bebatuan (Wesi, emas, 10. Pawongan (Wong, Tiyang, Manungso)

Yen Jum'at neptu 6ing kono anane soko rukun Iman, yo biso kasebut soko anane wadah, dadi Dino ikumujudake wadah, lan yen Wage neptu 4 ing kono anane sedulur 4, yo anane isi,dadi Pasaran mujudake isi. Kaumpakake Wadah iku Jasad, isi iku Rogo, ing konoiku ketemu :

- Wadah = Jasad ananeBadan Kasar - Jagad Royo - Kitab AI Qur'an

- Isi = Rogo ananeBadan Alus - Jagad Dumadi - AI Fatikah.

Manowo kawoco sokogebyar lan gumelare Jagad salumrahe, ing kono ketemu anane dedeg piadegeWahyune Kaluarga kang dadi isine wujud Wahyu Purbo Jati, Wahyu Purbo Rangrangmujudake anane Wahyu Purbo Sari, kang nyoto wujud soko isine Neptu 6 ono ingDino Jum'at wujud dadi :

1. Kemanten sakloron= 2

2. Wongtuo sakloron =2

3. Morotuo sakloron =2, yen kagunggung kabeh ono 6.

yen ing Pasaran Wagewujud soko anane

1. Sandang - pangan.

2. Papan - Pomahan.

3. Anak, Dunyobrono.

4. Luhure Kaluarga,yo isine Keluarga Sakinah "ma Warda wa Rohma yo anane Drajat Dunyo – Akhirat.

Yo ing isine dinoJum'at Wage iki awal bebere Kalimah Syahadat awal dedeg ¬adage Islam onosajroning Ati - Nurani Manlingso.

Yen Jum'at neptu 6ing kono anane rukun Iman, lan yen Wage neptu 4 ing kono ugo biso kagambarakecagak 4 utowo awal anane anasir 4 perkoro yo anane Bumi, Banyu, Geni lan Angin,anane Manungso manembah marang Pangerane soko Percoyo - Yakin - Iman marangRukun Iman :

1. Allah, ono anane,kabeh wujud soko Kekarepan - Kehendak kang Nyoto Tulisane.

2. Kitab, a. ganng :a. Kitab Jabur - Nabi Daud as.

b. Kitab Taurot -Nabi Musa as.

c. Kitab Injil - NabiIsa as.

d. Kitab Alqur'an -Nabi Muhammad saw.

b. teles : a. GarisTakdir, katulis among sepisan ora kaambalan maneh.

b. Garis NasibkatuIis soko Tindak Laku, Pakaryan lan obah - musike Kekarepan Urip Manungso.

3. Nabi Lan Rasul

4. MaIaikat, Jin -setan

5. Kiamat, Hari Akhir

6. Qodlo - Qadar,anane Takdir -Nasib wujude hukum Sebab - Akibat.

Cagak 4 wujud sokoAnasir awaI, yoiku Lemah/Tanah, Banyu, Geni lan Angin kang nuwuhake anane :

a. LemahjTanah netepiSifat Aluamah, anane Sabar - Narimo, wujud uripe soko kagowo Serakah

b. Banyu netepi SifatMutmainah, anane Adil, timbang Pamikirane, wujud uripe soko kagowo Iri –Drengki.

c. Geni netepi SifatAmarah, anane Perkoso, anduweni Doyo - kekuatan, wujud uripe soko kagowo Murko– Nesu.

d. Angin netepi SifatSupiyah, anane Adek Pribadi - Mandiri, wujud uripe soko kagowo Sombong –Angkuh.

Kaumpamakake Iman ikuKusir, Cagak 4 (papat) iku Jaran 4 (papat), kang playune nurut kekarepanedewe-dewe, sing kelir ireng playune ngalor tok, sing kelir putih playune ngetantok, sing kelir abang playune ngidul tok, sing kelir kuning playune ngulon tok,Bendi-ne wujud soko anane Badan, Playune wujud soko Ragane tujuane netepi ananekekarepan.

Dino Jum'at dadi dinokekeran poro Nabi - WaIi, nyoto soko anane Sholat sunat Jum'at, ing kono margosoko Kanugrahane Pangeran Kang Moho Agung, kanggo Umate supoyo gelem Elingmarang anane Tatanan Urip Bebrayan ing Alam Dunyo.

II. Ahad Legi : Ahad: huruf awal A - Neptune = 5

Neptu 10 : Legi :huruf awal LA - Neptune = 5

Yen huruf awalkajumbuhake muni Allah yo anane Pangeran, manungso wajib ngawruhi sopo sejatinePangerane, ing dino Ahad Legi iki anane awal mbukak kawruh kang wis kasebut onosajrone wawasan Ahad Legi.

Ahad neptu 5gegambaran soko sedulur Papat ke Limo Pancer, wujud nunggal dadi Badan Kasar,kasebut njobo.

Legi Neptu 5, onoanane njero yo Badan Alus wujud soko anane :

1. Roso : soko SifatAluamah, Mutmainah, Arnarah, Supiyah, lsp.

2. Roh : sokomanunggale Uripe Kekewanan.

3. Nyowo : sokomanunggale Uripe Kekayonan yo Tetanduran.

4. Atmo : soko GondoArum Asmane ( sampurnane Budi - Luhur / Ahlak yang terpuji Umat ) alame AsmoLeluhure.

5. Sukmo : sokoKanugrahane Pangeran.

Ing ngisor ikisatemene anane tatanan Roso kang dumunung ono sajrorie Badan saujude Manungso :

A. Roso : 1. RasanaPangerane.

2. Roso Sejati yoSejatine Roso, Roso kang wujud soko manunggale Roso Rasane Jagad Dumadi marangRoso Rasane Jagad Royo koyo to:

a. Uyah iku asin,asin durung mesti anane uyah,

b. Gulo iku legi,Legi durung mesti anane gulo,

c. Asem iku kecut,kecut durung mesti anane asem.

3. Roso Poncodriyo

a. Pangroso/Pangucap,

b. Panggondo,

c. Pandulu, d.Pangrungu,

e. Pangrobo.

4. Roso kang wujudsoko anane manunggale Roso Sifat Aluamah, Mutmainah, Amarah, Supiyah.

5. Rasane Umat yoanane Roso Rumongso kang wujud soko kemampuane Umat anggone nunggalake RosoRasane Pangeran, Roso Poncodriyo, Roso Sejati - Sejatine Roso, Roso soko ananeSifat Aluamah, Mutmainah, Amarah, Supiyah wujud nunggal ono ing anane Laku yoanane Tingkah Laku Budi Howo saben dinane kang bakal mujudake anane Akhlak kangminulyo.

6. Roso Rasane UripManungso Sejati, wujud soko nunggal nyawiji anane sakabehe Roso kang kasebuting duwur mau.

Soko kawruh kang wiskabeber ing duwur, kito biso anglakoni nunggalake Rasane Umat wujud nunggalmarang Rasane Pangeran sake wujud jumbuhe angen-angen lan nunggale kekarepan.

A. Roh : Roh ikuUripe Kekewanan kang nunggal marang Badan saujude Manungso, ananne Kanugrahansoko Pangeran kanggo netepi Serat Sastro Jendro Hayuningrat, Mahayu Hayu NingBawono.

B. Nyowo : Nyowoanane Uripe Tetukulan / Tetanduran kang nunggal marang Badan saujude Manungso,anane Kanugrahan sake Pangeran kanggo netepi wajib mapakake Serat Sastro JendroHayu Ningrat, Mahayu Hayu ning Bawono.

C. Atmo : Atmo ikuAlame Asmo, wujud nunggal marang Manungso sake Dino kalahirane lan tetengeranyo Jeneng yo Aran kang sinebut sake Wongtuwane, kang kudu rinekso Manungsanesupoyo biso anggondo Arum.

D. Sukmo : Sukmo yoanane tetengeran soko Pangerane kanggo papan nunggale Kawulo Gustine.

Soko katerangan ingduwur mall manungso biso njupuk Hak sake Pangeran yen manungso mau wis bisonglakoni kang dadi wajibe, yo soko wis biso anglakoni anane Mahayu HayuningBawono.

Roh iku Uripe Kekewanankang nunggal marang Badan saujude Manungso, anane Kanugrahan sake Pangerankanggo netepi wajib mapakake Serat Sastro Jendro Hayu Ningrat, Mahayu Hayu ningBawono.

Ahad Legi yo bisokawoco A iku anane Ho lan Le iku anane La koyo kasebut ing ngisor iki :

1. A – Aku : Akuanane Pangeran, kang mengku anane Kitab Serat Layang Kalimosodo,

2. La – Laku : Laku,lakune Manungso ono sajrone bebering Kitab Serat Layang Kalimosodo,

Pangeran kang mengkuKarep nunggal marang Kekarepanne Manungso mujudake gegayuhan kang kinarepakemanungsane.

Kang biso nunggalakelan ngerteni wektu Badan Kasar nunggal marang Badan Alus kudu biso netepi ananeWahyu Trias Wiji yoiku sake :

a. Tekun, anane notanafase,

b. Temen, ananetingkah lakune,

c. Teliti, marangsatindak - laku lan obah musike kahanan,

d. Awas, marang ananeGudo - Cuba - Pengaruh - Gangguan,

e. Sabar, marangsepapadane Urip.

Bakal biso ketemumarang Alam Kelanggengane yo Mulyane Urip ing tembe.

III. Seloso Pon :Seloso : huruf awal So - Neptune = 3

Neptu 10 : Pon :huruf awal Po - Neptune = 7

Yen huruf awalkajumbuhake unine Sapo, ing kene mowo maksud Manungso wajib ngawruhi sapoSejatine Pangerane lan sapo Sejatine Manungso, opo kekarepanane Pangeran kantisake Kanugrahane Manungso mudun Urip ing Alam Dunyo, opo kang dadi Hak-eManungso ing Alam Dunyo lan opo kang dadi Kewajibane Urip ing Alam Dunyo.

Sejatine Pangeran lanSejatine Manungso yen ora kaliru kasebut koyo ing ngisor iki:

1. Dzat-e Huayang-ayangane wujud dadi Dzat-e Alloh yo kasebut Dzat-e Pangeran.

2. Dzat-e Alloh yokasebut Dzat-e Pangeran, ayang-ayangane wujud dadi Nur Muhamnlad yo kasebutWahyu I Sukmane Jagad Royo.

3. Nur Muhammad yokasebut Wahyu / Sukmane Jagad Royo, ayang-ayangane wujud nunggal dadi Jasad,sake Kanugrahane Pangeran dadi Badan saujud-e Manungso.

Koyo wektu Pangerannyipto anane Kanjeng Nabi Adam as., sake ruwet ¬krenteg-e Urip, Pangeran nyiptoanane Ibu Howo kanggo netepi Sampumane Urip Manungso, sake Sampurnane UripManungso kanggo netepi Gumelare Urip, Kanjeng Nabi Adam as. lan Ibu Howokaudunake ono ing Alam Padang yo anane Alam Dunyo soko Kanugrahane Pangeran.

Soko kaweruh ingduwur, ing keno ono anane sarine Gumelare Drip kang awal koyo ing ngisor iki :

1. Hu netepi ananeAlloh, banjur Nur Muhammad netepi isine Jagad Royo, banjur anane Manungso. Ingkeno ketemu anane ongko 3, kang dadi Neptune Dino Seloso, yo anane WadahPanyuwunan.

2. Netepi ananeGumelare Urip ing Alam Dunyo turun remuntun ketemu anane, Cukul - Ngendok -Manak, ing kene ketemu ugo anane ongko 3, kang dadi Neptune Dino Seloso.

Satemene Pangeran oraanduweni Karep opo - opo sake anane Manungso, amung ing keno ono anane Geter-eUrip, kang katuntun sake anane Serat Layang Kalimosodo, Kanugrahane Pangerankanggo adeg - dedeg Urip Bebrayan ing Alam Dunyo, netepi Gumelare UripManungso.

Soko Geter-e Urip lananane Serat Layang Kalimosodo, ing keno wis wujud anane Hak kang ono anane sokolakune Urip Manungso, katuntunake sake Kanugrahane Pangeran ono ing :

1. Serat Al Fatikah,satemene wujud Pasemon sake Lakune Urip Manungso, "kanggo netepi Urip Bebrayaning Alam Dunyo, netepi Wajib-e Urip koyo ing Serat Sastro Jendro Hayu Ninggrat,Mahayu Hayu ning Bawovo, kang utomo Tapak Laku yo obah - mosike Budi - Howo onoayat " Ihdinash shirothol mustaqim " lan " Ghairil magdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin ", ing Serat Al Fatikah iki ketemu anane ongko 7, soko anane ayatSerat Al Fatikah kang dadi Neptune Pasaran Pon yo ono ongko 7, netepi wujudisine Urip yo Drajat-e Urip ing ngarsane Pangerane.

2. Do'a Sapu Jagad "Robbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanataw wa fil aakhiroti hasanataw wa qinaa'adzaaban naar " ing kene soko isine maksud dadi arahe Urip Manungso ingngarsane Pangeran, Slamet Dunyo - Slamet Akhirat, soko anane Slamet Akhirat onoongko 7 kang nyebutake anane Swargo lapis 7 Neroko lapis 7. ongko 7 dadi isineneptu Pasaran Pon, yo anane arahe isine Urip.

Soko anane kawruh ingduwur, kang nerangake anane Urip lan Pati, nerangake anane Tatanan Slamet yoanane Tatanan Islam.

M a t i

a. Papane Ikhlas,ketemu Lego - legowo.

b. Sampurnane ono 5perkoro :

1. Sing matiPoncodriyo.

2. Kang teko Pesti.

3. Kang lunggo Sukmo.

4. Kang baliJasad/Badan/Dzat.

5. Kang ditinggalAsmo.

c. Sesebutane iku ono4 perkoro :

1. Mati manyasar.

2. Mati manyusup.

3. Mati manitis.

4. Mati manatas.

Anane gegambaran maubiso kawoco manowo Pangeran anggone nyipto Manungso ora sadermo " Kun fayakun", mbutuhake wektu yo anane Neptu kang jlimet koyo Kersane, amarga Manungsokadadekake Kholifah / Pemimpin ing Alam Dunyo, sapo kang kliru anggonenemtokake anane Urip yo ketemu ke1iru anggone mbalik marang asale.

Koyo salah sijinecarito kang keno kaematake ono ing ngisor iki :

Wektu Kanjeng NabiMuhammad saw ono sajroning Mi'raj, Pangeran ngandikan soko walike Tirai /tabir,. Tirai / tabir iku anane soko asta / tangan sak kloron, sak temene kangkasebut Tirai / tabir iku sajatine yo anane Kalimah Syahadat yo Kitab LayangKalimosodo, dunung ono epek-epek tangan kiwo lan tengen, nulis pakaryane, sartoepek-epek suku / sikil kiwo- tengen kanggo nulis tingkah-laku kang katindakakesaben dino, supoyo kito Urip ono sajeroning Alam Dunyo iki biso tansah waspodotan ngati-ati, koyo kang kasebut ing ngisor iki :

1. Ati-ati ojogumampang ndedegi urip ing Alam Dunyo ( Marcopodo - ono tengah), amarga ananeurip ing clam dunyo kudu biso njejegi sifat adil, kuwoso ngatur urip pribadisoko bebering Kalimah Syahadat yo Kitab Layang Kalimosodo, supoyo ora gampangkeblidru marang samubarang kang durung mesti anane, amarga Kalimah Syahadat yoKitab Layang Kalimosodo iku sejatine Tulisan Takdir kito kang wus dikersakakenetepi Kamulyane Drip, yen Tulisan Nasib amarga soko kito mburu Nepsu lankeblidru marang samubarang kang durung mesti anane amarga kurang Imane.

2. Kang katoto onotengah sajatine dedeg bebering Kitab Layang Kalimosodo, yo anane Kahanan Dripkito Pribadi ono lakune Urip, lakune Urip nunggalake anane Jagat Royo marangJagat Dumadi sampurno wujud sajerone ono anane Alam Kelanggengan .

3. Amargo anane Uripiku kudu mangerteni Dedeg Urip Pridadi marang Dedeg Uripe Kaluargo kaembanakemarang Wujud Gumebyar gelar Cahyone Urip, yo anane Kawibawan kito Pribadi

4. Urip Pribadimangerteni sapo sing njaluk mangan-ngombe, ono kadedayan ope sajrone mangan lanngombe, sarto wujud ngrungkepi rage dapi ope ?

a. Sing njaluk manganlan ngombe iku anane Aluamah sifate Bumi, kudu biso rumekso Uripe, anane wujudkuoso nyukulake wiji kekarepan lan biso nyukupiopo kang dadi isine pangangen -angen sarto mujudake ono anane Gumelare Urip, mapake anane Sifat Gusti Kang MohoSuci kang asifat Jalal, yo dedege Gusti Kang Moho Agung, kuoso ngayomi UripPribadi, Urip Kaluargane.

b. Sing mangan lanngombe iku anane Mutmainah sifate Banyu, kudu biso ndedegi kuwasane Gusti KangMoho Adil, ora gampang kasemsem marang ka¬indahane Jagat Royo, ora melik marangbarang kang durung mesti Hak anane, mapakake Sifat Gusti Kang Moho Suci kangasifat Jamal, mumpuni gawe ka-¬Elokane Jagat, kuoso note anane wujud sarinepangangen - angen biso gumebyar sanaliko, netepi sampurnane Rogo Sejati kanggo nyukupikabutuhan Kaluargane.

c. Sajroning manganlan ngombe ono kadadeyan sake anane Amarah sifate Geni, sajrone urip kudu bisomapakake Santosane Urip, ora ambeg siyo marang liyan, biso dadi panunggulebebrayan, yo anane Sifat Gusti Kang Moho Suci kang asifat Kahar, mumpuni inggawe mujudake ka-Wisesane Gelare Urip Pribadi kito marang ka-Santosane UripKaluargo.

d. Sajroning manganlan ngombe ono wewujudan sake anane Supiyah sifate Angin, sajroning urip kudubiso mapakake dedeg urip pribadi kito kang unggul ing drajat, ora gampang kenoowah gingsir ono sajrone gelare urip yo obah ¬musike jaman, yo anane SifatGusti Kang Moho Suci kang asifat Kamal, biso dadi Pepujine Urip ing Jagat Royosoko anggone biso Sampurno note Urip Kaluargane lan Urip Pribadi kito ono ingbebere Kitab Layang Kalimosodo.

e. Kumpule ope kangdipangan lan diombe mapakake anane Gondo, sumrambah ono sajrone Rogo nguripianane Doyo - Roso, mujudake anane nungale niyat ono sajrone angen - angenngrungkepi mantepe karep, biso wujud gumelar keturutan kang dadi panyuwunane,unggul drajat uripe. Ojo nganti keliru utowo kasemsem marang gumebyareka-Elokane kekarepan, ben biso Mulyo Urip ing Dunyo Akhirate.

Ojo nganti kasemsemmarang ka-Indahane wewujudan kang Elo,k asal soko Aluamah, Mutmainah, Amarahtan Supiyah ben ora keduwung ing tembe mburi. Sajatine mangan lan ngombe ikuwewujudan awal nunggalake anane Jagat Royo marang Jagad Dumadi supoyo bisokaroso Panguasane Jagad Royo ono sajrone Rogo, menowo teller kudu kalarasakemarang Nafas netepi anane Geter, Gerak, Pangucap, lan Pangawasane Urip Pribadikito nunggal nyawiji ono sajrone Urip Sejati.

A. Nafas ono ing(tanpo eling)

1. Wadug : UripeBumi, nguripi Aluamah anane Serakah.

2. Ginjel : UripeBanyu, nguripi mutmainah anane Iri drengki.

3. Paru paru : UripeAngin, nguripi Supiyah anane Sombong jumawa.

4. Jantung : UripeGeni nguripi Amarah anane Sereng murko.

5. Ati : Uripe Watu,nguripi kang ngaku Jati Diri anane Pengkuh kaku .

B. Nafas lungguhmapan ing ( eling )

1. Wadug : Netepieneng- ening mujudake sifat Dermo Sabar.

2. Ginjel : Netepieneng-ening mujudake sifat Samudono sembarang gawe biso.

3. Paru paru : Netepieneng-ening mujudake sifat Mengku Drip, Ngayomi.

4. Jantung : Netepieneng-ening mujudake sifat Wiseso, Santoso Uripe.

5. Ati : Netepieneng-ening mujudake sifat Kuoso, Sampurno nota Uripe.

1 komentar:

  1. Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

    BalasHapus